Skip to Main Content

Math Lab Courses

.

LRC 099
Mon Tue Wed Thu Fri
9am
10am Allie Allie
11am Joshua Allie
12pm Chris Chris
Stormy
Manpreet
Allie
Chris
Chris
Manpreet
1pm Stormy Chris
 2pm Adaku
Lillian
Stormy Adaku
Chris
Lillian
3pm Adaku
Lillian
Adaku Lillian
4pm Joshua
Adaku
Lillian
Chris Adaku Manpreet
Chris
 5pm Adaku Adaku

 

Math 104

With Ayaz and Stormy
Mondays 2pm to 4pm
Tuesdays 11:30am to 3pm

Math 106
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Elana Simon
Da’Kuawn
Junaid Da’Kuawn
10am Timothy
Allie
Timothy
David
Allie
Veneeth
Timothy
Timothy
David
Da’Kuawn
11am Timothy
Joshua
Timothy
David
Allie
Da’Kuawn
Timothy
Timothy
David
Da’Kuawn
12pm Elana
Timothy
Chris
David
Chris
Manpreet
Timothy
David
Stormy
Elana
Allie
Chris
David
Timothy
Chris
Manpreet
Timothy
David
Sola
Kate
1pm Timothy
Kate
David
Sola
Stormy
Kate
Chris
David
Julia Da’Kuawn
Kate
 2pm Adaku
Lillian
David
Sola
Simon
Stormy
Adaku
Chris
Lillian
3pm Adaku
Lillian
Elana
Sola
Adaku Lillian
4pm Joshua
Adaku
Lillian
Kate
Sola
Julia
Chris
Brianna
Kate
Adaku
Manpreet
Chris
David
 5pm Brianna
Kate
Adaku
Brianna
Julia
Brianna
Kate
Adaku

Math 120

With Manasa
Tuesdays and Thursdays 2:30pm to 5pm

Math 132

With Brianna
Monday 5pm to 6pm
Tuesday 5pm to 6pm
Wednesday 4pm to 6pm

Math 150
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Seong
Da’Kuawn
Seong Da’Kuawn
10am Steven
Allie
Steven
Allie
Veneeth
Puja Stephen
Da’Kuawn
11am Steven
Joshua
Steven
Allie
Da’Kuawn
Puja Stephen
Da’Kuawn
12pm Chris
Steven
Chris
Stormy
Allie
Chris
Steven
Chris Sola
Kate
1pm Kate Sola
Stephen
Stormy
Kate
Chris
Stephen Da’Kuawn
Kate
 2pm Adaku Sola
Stormy
Adaku
Chris
3pm Adaku Sola
Manasa
Adaku Manasa
4pm Joshua
Adaku
Kate
Sola
Chris
Manasa
Kate
Adaku
Chris
David
Manasa
 5pm Kate
Adaku
Kate
Adaku

Math 151
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Elana
Amelia
Simon
Da’Kuawn
Amelia
Da’Kuawn
10am Steven
Pierce
Allie
David Steven
Pierce
Allie
Veneeth
Puja
David
Amelia
Stephen
Da’Kuawn
11am Steven
Joshua
David Steven
Pierce
Allie
Da’Kuawn
Puja
David
Amelia
Stephen
Da’Kuawn
12pm Elana
Chris
David
Steven
Chris
David
Stormy
Elana
Allie
Chris
David
Steven
Chris
David
Amelia
Sola
Kate
1pm Kate
David
Sola
Stephen
Stormy
Kate
Chris
David
Stephen Da’Kuawn
Kate
 2pm Adaku
Lillian
David
Justin
Sola
Simon
Stormy
Adaku
Chris
Lillian
3pm Adaku
Lillian
Justin
Elana
Justin
Sola
Justin
Adaku
Lillian
4pm Joshua
Adaku
Lillian
Kate
Sola
Chris
Pierce
Kate
Adaku
Chris
David
 5pm Kate
Adaku
Kate
Adaku

Math 152
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Elana Simon
Da’Kuawn
Da’Kuawn
10am Steven
Pierce
Allie
David Steven
Pierce
Allie
Puja
David
Stephen
Da’Kuawn
11am Steven
Joshua
David Steven
Pierce
Allie
Da’Kuawn
Puja
David
Stephen
Da’Kuawn
12pm Elana
Chris
David
Steven
Chris
David
Stormy
Elana
Allie
Chris
David
Steven
Chris
David
1pm David Stephen
Stormy
Chris
David
Stephen Da’Kuawn
 2pm Adaku
David
Justin
Simon
Stormy
Adaku
Chris
3pm Adaku
Justin
Elana
Justin
Justin
Adaku
4pm Joshua
Adaku
Chris Pierce
Adaku
Chris
David
 5pm Adaku Adaku

Math 155: Bolded students took the course here at UMBC.
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Seong
Da’Kuawn
Seong
Junaid
Da’Kuawn
10am Timothy
Steven
Timothy
David
Timothy
Steven
Veneeth
Timothy
David
Stephen
Da’Kuawn
11am Timothy
Kiranpreet
Steven
Joshua
Timothy
David
Timothy
Steven
Da’Kuawn
Timothy
David
Stephen
Da’Kuawn
12pm Timothy
Chris
David
Steven
Timothy
Manpreet

Chris
David
Timothy
Chris
David
Steven
Timothy
Manpreet

Chris
David
Sola
1pm Timothy
David
Kiranpreet
Sola
Stephen
Lucas
Chris
David
Kiranpreet
Stephen
Da’Kuawn
 2pm Lillian
David
Sola Lucas
Chris
Kiranpreet
Lillian
3pm Lillian Lucas
Sola
Lucas Lucas
Lillian
4pm Joshua
Lillian
Lucas
Sola
Chris
Lucas
Manpreet
Chris
David
 5pm Lucas

Math 215

With Lucas
Tuesday 3pm to 6pm
Wednesday 1pm to 4pm
Thursday 3pm to 5pm

Math 221
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Amelia Amelia
10am Puja Amelia
11am Puja Amelia
12pm Amelia
Kate
1pm Kate Yegor Kate Kate
 2pm Lillian Yegor Lillian
3pm Lillian Yegor Lillian
4pm Lillian
Kate
Kate
 5pm Kate Kate

Math 225
Mon Tue Wed Thu Fri
9am
10am Puja
11am Joshua Puja
12pm Chris Chris Chris Chris Sola
1pm Sola
Yegor
Chris
 2pm Adaku
Lillian
Sola
Yegor
Adaku
Chris
Lillian
3pm Adaku
Lillian
Sola
Yegor
Adaku Lillian
4pm Adaku
Lillian
Sola
Chris
Adaku Chris
 5pm Adaku Adaku

Math 251
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Amelia Amelia
10am Pierce
Allie
Pierce
Allie
Amelia
11am Joshua Pierce
Allie
Amelia
12pm Allie Amelia
Kate
1pm Kate Yegor Kate Kate
 2pm Adaku Yegor Adaku
3pm Adaku Yegor Adaku
4pm Joshua
Adaku
Kate
Pierce
Kate
Adaku
 5pm Kate
Adaku
Kate
Adaku

Math 301
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Amelia Amelia
10am Pierce Pierce Amelia
11am Pierce Amelia
12pm Amelia
1pm Yegor Julia
 2pm Yegor
3pm Yegor
4pm Julia Pierce
 5pm Julia

Stat 121

With Ayaz
Monday 2pm to 4pm
Tuesday 1pm to 3pm

With Manpreet
Tuesdays and Thursdays from 12pm to 1pm
Thursdays 4pm to 5pm

Stat 350

With Amelia
Mondays 9am to 10am
Fridays from 9am to 1pm

With Manpreet
Tuesdays and Thursdays from 12pm to 1pm
Thursdays 4pm to 5pm

Stat 351

With Steven
Mondays and Wednesdays from 10am to 12pm

With Stephen
Tuesdays and Thursdays from 1pm to 2pm
Fridays 10am to 12pm

Stat 355

With Joshua
Mondays 11am to 12pm and 4pm to 5pm


Chem 101
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Amelia Simon
Da’Kuawn
Junaid Amelia
Da’Kuawn
10am Veneeth Amelia
Da’Kuawn
11am Kiranpreet
Joshua
Da’Kuawn Amelia
Da’Kuawn
12pm Manpreet Manpreet Amelia
1pm Kiranpreet Kiranpreet Da’Kuawn
 2pm Justin
Simon
Kiranpreet
3pm Justin Justin Justin
4pm Joshua Manpreet
 5pm

Chem 102
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Amelia Simon
Da’Kuawn
Junaid Amelia
Da’Kuawn
10am Veneeth Amelia
Da’Kuawn
11am Kiranpreet
Joshua
Da’Kuawn Amelia
Da’Kuawn
12pm Amelia
1pm Kiranpreet Kiranpreet Da’Kuawn
 2pm Justin
Simon
Kiranpreet
3pm Justin Justin Justin
4pm Joshua
 5pm

Chem 351
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Amelia Simon
Da’Kuawn
Junaid Amelia
Da’Kuawn
10am Veneeth Amelia
Da’Kuawn
11am Joshua Da’Kuawn Amelia
Da’Kuawn
12pm Amelia
1pm Da’Kuawn
 2pm Justin
Simon
3pm Justin Justin Justin
4pm Joshua
 5pm

Chem 352
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Simon
Da’Kuawn
Junaid Da’Kuawn
10am Da’Kuawn
11am Joshua Da’Kuawn Da’Kuawn
12pm
1pm Da’Kuawn
 2pm Justin
Simon
3pm Justin Justin Justin
4pm Joshua
 5pm

 

Phys 111
Mon Tue Wed Thu Fri
9am
10am
11am
12pm
1pm
 2pm
3pm
4pm
 5pm
Phys 121
Mon Tue Wed Thu Fri
9am
10am
11am
12pm
1pm
 2pm
3pm
4pm
 5pm

 

Cmsc 203
Mon Tue Wed Thu Fri
9am Amelia Amelia
10am Puja Amelia
11am Puja Amelia
12pm Amelia
1pm
 2pm
3pm
4pm
 5pm